அபிராமி  அந்தாதி
தார் அமர் கொன்றையும் சண்பக
மாலையும் சாத்தும் தில்லை உரர்
தம் பாகத்து உமை மைந்தனே.
உலகு ஏழும் பெற்ற சீர் அபிராமி அந்தாதி
எப்போதும் எந்தன் சிந்தையுள்ளே-கா ர
் அமர் மேனிக்
கணபதியே! -நிற்கக் கட்டுரையே.

- காப்பு

Online Astro Match
Free Online Astro match get your result within minutes...

Rasi
astro